fbpx

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Doer Group Ltd. (a továbbiakban: Szolgáltató) által a https://szokebalazs.hu domain név (a továbbiakban: Weboldal) összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra vonatkozik, valamint https://szokebalazs.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltételeit szabályozza..

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2019. október 1-től visszavonásig.

A Doer Group Ltd. fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására. 

A szolgáltatást nyújtó, a honlap üzemeltetője

Név: Doer Group Limited Company
Székhely: Unit 22 Bulrushes Business Park, Coombe Hill Road, East Grinstead, RH19 4LZ
Registration number: 11880446
Adószám: 5307416280
Közösségi adószám: GB327891077
Bankszámlaszám: 39316987
Képviseli: Szőke Balázs
Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős személy: Doer Group Ltd.

Kapcsolat:
E-mail cím: [email protected]

Tárhelyszolgáltató adatai: 

Cégnév: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Cégjegyzékszám: 06-10-000489

Fogalommeghatározások
Látogató: minden olyan természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki a Szolgáltató Weboldalán található ingyenes tartalmakhoz bármikor és korlátlanul, személyes adatok megadása nélkül hozzáfér. 
 
Feliratkozó: minden olyan Látogató, aki a Weboldalon elhelyezett bármely linken az ott kért adatok megadásával felirarkozik Szolgáltató hírlevél rendszerére.
 
Vásárló: minden olyan természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki a Weboldalon vásárlói fiók létrehozását követően Terméket vásárol 
 
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 
Affiliate Partner: minden olyan természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki a Weboldalon a szükséges személyes adatok megadásával Affiliate Partnerként regisztrál és Szolgáltató Termékét harmadik személyeknek ajánlja.
 
Weboldal: Szolgáltató által üzemeltetett honlap, amely a Szolgáltató ingyenes tartalmaihoz való hozzáférést biztosítja, valamint a Vásárló és Szolgáltató közötti szerződés megkötésére szolgál.
 
Mesterkurzus: a Szolgáltató által időszakosan nyújtott olyan szolgáltatás, amelyet Vásárló a Weboldalon keresztül megvásárolhat (továbbiakban úgyis, mint Termék). 
 
Távollevők között létrejött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 
Távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.
 
Gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület – különösen de nem kizárólagosan vadásztársaság – , a köztestület, valamint az alapítvány.

1. Általános felhasználási feltételek 

1.1. Szolgáltató a Weboldalon  keresztül különböző ingyenes online oktatóanyagokat, kurzusokat, tananyagokat oszt meg Felhasználóval és Feliratkozóval. 

1.2. Felhasználó és Feliratkozó tudomásul veszi, hogy fizetős online oktatóanyag, tananyag, kurzus megvásárlása esetén Vásárlónak minősül, így közte és a Szolgáltató között létrejött jogviszonyra az ÁSZF rendelkezései irányadók.

1.3. Látogató tudomásul veszi, hogy egyes ingyenes tartalmak elérését Szolgáltató feliratkozáshoz kötheti. Abban az esetben, ha Látogató el kívánja érni ezen ingyenes tartalmakat, köteles a kért adatokat megadásával feliratkozni. 

1.4. Látogató és Feliratkozó köteles a jelen ÁSZF 8., valamint 9. fejezetében rögzítetteket maradéktalanul betartani. 

1.5. Látogató és Feliratkozó tudomásul veszi, hogy a Weboldalt kizárólag saját felelősségre használhatják, a Weboldal használatából eredő károkért Szolgáltató nem felelős. 

1.6. Feliratkozó tudomásul veszi, hogy kizárólag ő felelős a megadott személyes adatok helyességéért, pontosságáért, valódiságáért. 

1.7. Feliratkozó tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató jogosult a Feliratkozó pontatlan, hibás adatbeviteléből eredő kárát Feliratkozóval szemben érvényesíteni.

1.8. Szolgáltató nem felelős továbbá a Feliratkozó által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért, kárért, igényért.

1.9. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. A Feliratkozó tudomásul veszi, hogy ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

1.10. Feliratkozó tudomásul veszi, hogy a feliratkozás egyben a Weboldal központi hírlevelére történő feliratkozást is maga után vonja automatikusan.

Szolgáltató vállalja, hogy minden hírlevélben szerepel a leiratkozási link, amelyre kattintva a Feliratkozó bármikor leállíthatja a hírlevelek további kézbesítését.

Nem szerepel leiratkozási link a termékrendelési és a közvetlenül a feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetekben (ti. ezek egyszeri üzenetek).

2. Általános rendelkezések 

2.1. Szolgáltató a Weboldalon keresztül vásárlási felületet biztosít a Vásárlók részére a Weboldalon található Mesterkurzus megvásárlására.
 
2.2. Vásárló vállalja, hogy a Weboldalra történő fellépéssel jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát megismerte, azt elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://szokebalazs.hu/adatkezelesi-szabalyzat/
 

2.3. A Vásárló a Weboldal használata, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztráció, vásárlás során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vásárló által megadott személyes adatokat rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban úgyis mint: GDPR) előírásainak megfelelően kezeli.

2.4. Vásárlónak tudomásul veszi, hogy a regisztrációval automatikusan feliratkozik a Szolgáltató hírlevél rendszerére. A hírlevélre történő feliratkozás során az e-mail cím megadásával Vásárló tudomásul veszi, hogy az általa megadott nevet és e-mail címet a Társaság az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Társaság Adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://szokebalazs.hu/adatkezelesi-szabalyzat/

2.5. Jelen ÁSZF rendelkezéseit kizárólag Szolgáltató jogosult módosítani. Szolgáltató a változó piaci, informatikai, valamint a jogszabályi környezetre tekintettel jogosult a Weboldalt, így jelen ÁSZF rendelkezéseit is bizonyos időközönként egyoldalúan módosítani, különösen, de nem kizárólagosan a Weboldal kínálatát és azok díját, a rendelés menetét, feltételeit, a fizetés módját. Vásárló a Weboldal használatával automatikusan elfogadja a módosított ÁSZF-t. A mindenkor aktuális ÁSZF a Weboldalon folyamatosan elérhető, azt Vásárló köteles a vásárlás megkezdésekor elfogadni. Ha Vásárló nem ért egyet a módosított ÁSZF-ben foglaltakkal és ekként azt nem fogadja el, úgy ezt köteles a Szolgáltató felé email útján jelezni.

2.6. A Szolgáltató által módosított ÁSZF esetén a már megrendelt Mesterkurzusra a megrendeléskor hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók.

2.7. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

2.8. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató nem iktatja.

3. Weboldal történő vásárlás szabályai

Vásárlónak a Weboldalon keresztül, a Szolgáltató által meghatározott időintervallumon belül lehetősége van Termék megvásárlására, amelyre az alábbi szabályok vonatkoznak: 

3.1. Termék kiválasztása

3.1.1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által kínált Termék megvásárlására csak időszakosan, Szolgáltató által meghatározott időintervallumon belül van lehetőség. 

3.1.2. Vásárló a Weboldalon található tartalmak, valamint a Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel útján bármikor részletes információt kaphat a Termékről, annak tartalmáról. 

3.1.3. A Weboldalon közölt Termék, az arra vonatkozó információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak.

3.1.4. Abban az esetben, ha Vásárló meg kívánja vásárolni a Terméket, úgy a Weboldalon található Mesterkurzusra mutató linkre kattintva kiválaszthatja azt. 

3.2. Árak 

3.2.1. A Weboldalon található Termék mellett a rendeléskor érvényes ár kerül feltüntetésre, amely az esetleges vásárlói kedvezményeket nem tartalmazza, kivéve az akciós Terméket. A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 

3.2.2. Tekintettel arra, hogy a Termék hozzáférése online biztosított, a Vásárlót szállítási költség nem terheli.

3.2.3. Szolgáltató egyedi esetekben kedveznényt biztosít a Termék árából, amelyet Vásárló előre meghatározott “kuponkód” formájában vehet igénybe. 

3.2.4. A Weboldalon található árak változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja, azzal, hogy a már megrendelt Termék vételárát az árváltoztatás nem érinti. 

3.3. Fizetési mód kiválasztása 

Vásárló a Mesterkurzusra mutató linkre kattintva kiválaszthatja, hogy a Termék árát egyösszegben vagy részletfizetéssel kívánja teljesíteni. 

3.3.1. Egyösszegben történő fizetés 

3.3.1.1. Vásárlónak lehetősége van a Termék vételárát egyösszegben teljesíteni. 

3.3.1.2. A vételár egyösszegben történő teljesítése esetén Vásárló a Mesterkurzus teljes tartalmához hozzáférést kap. 

3.3.2. Részletfizetés 

3.3.2.1. Vásárlónak lehetősége van a Termék vételárát a Szolgáltató által meghatározott részletekben teljesíteni.

3.3.2.2. Vásárló tudomásul veszi, hogy részletfizetés esetén nem kap hozzáférést a Mesterkurzus teljes tartalmához, kizárólag a teljesített részösszeggel arányos tartalmakhoz fér hozzá. 

3.3.2.3. Vásárló tudomásul veszi, hogy részletfizetés esetén az első részösszeg teljesítése a Termék megrendelésekor történik.

3.3.2.4. A következő részösszeg teljesítésének esedékessége mindig az azt megelőző részösszeg teljesítését követő 30. nap. Vásárló tudomásul veszi tovább, hogy az első részlet teljesítését követő 30 nappal Szolgáltató fizetési rendszere automatikusan megterheli Vásárló bankszámlaszámláját a részösszeg sikeres levonása érdekében.  

3.3.2.5. Abban az esetben, ha Vásárló által megadott bankszámlát a fizetési határidő lejártakor Szolgáltató fizetési rendszere nem tudja megterheli és az esedékes részösszeget levonni, úgy Weboldal automatikusan letiltja Vásárló hozzáférését a Termék már elérhető, valamint a későbbiekben elérhetővé váló részeihez. 

3.3.2.6. Szolgáltató telefon, illetve e-mail útján haladéktalanul értesíti a Vásárlót a megterhelés sikertelenségéről és a Vásárló letiltásáról. 

3.3.2.7. Vásárló az értesítésről való tudomásszerést követően haladéktalanul köteles Szolgáltató irányába a fennálló díjtartozását rendezni. 

3.3.2.8. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően mindaddig, amíg díjtartozását nem teljesíti 2000,-Ft/nap késedelmi kötbér fizetésére köteles. 

3.3.2.9. Szolgáltató fizetési rendszere három alkalommal, három naponta terheli meg Vásárló bankkártyáját a részösszeg sikeres levonása érdekében. 

3.3.2.10. Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy mindaddig nem kap hozzáférést a Mesterkurzus tartalmához, amíg fennálló díjtartozását nem teljesíti. 

3.3.2.11. Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megvásárolt Termék annak jellegére és tartalmára tekintettel egységet alkot, kizárólag a teljes tartalma vásárolható meg. 

3.3.2.12. A 3.3.2.11. pontra tekintettel Vásárló tudomásul veszi, hogy részletfizetés esetén is a Termék egészét vásárolta meg, függetlenül attól hogy a vételárát részletekben teljesíti. 

3.3.2.13. Vásárló a fizetéssel kapcsolatos bármely igényét, kérését, problémáját köteles Szolgáltatónak haladéktalanul telefon vagy e-mail útján jelezni. Szolgáltató az ilyen eseteket mindig egyedileg, az eset összes körülményeit figyelembe véve bírálja el.

3.4. Személyes adatok megadása 

3.4.1. A Vásárló Weboldalon történő sikeres vásárlás érdekében köteles bizonyos személyes adatait, így nevét, valamint a számlázási adatait (név/cégnév, adószám, ország, irányítószám, település, utca, házszám, telefonszám) megadni.

3.4.2. A Weboldalon történő vásárlás regisztrációhoz kötött, így Vásárló köteles e-mail cím és jelszó megadásával fiókot létrehozni. 

3.4.3. A vásárlás, valamint a regisztráció során megadott adatokat Weboldal a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatában foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezeli és tárolja. Vásárlónak a legközelebbi vásárlás alkalmával elegendő az e-mail cím és a jelszó megadásával bejelentkeznie a Weboldalra.

3.4.4. A személyes adatok megadását követően Vásárlónak lehetősége van azokat módosítani, valamint helyességét ellenőrizni. A megadott személyes adatok pontosságát és valóságát Weboldal nem köteles ellenőrizni, azokért kizárólag Vásárló felel.

3.4.5. Abban az esetben, ha Vásárló személyes adataiban a megrendelést követően változás történt, köteles azt Szolgáltatónak e-mail útján jelezni. 

3.5. Fizetési feltételek 

3.5.1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a regisztrációt követően a Termék megrendelésével jogi kötőerővel bíró szerződés jön létre közte és Szolgáltató között, amely szerződés alapján Vásárlót díjfizetési kötelezettség terheli.

3.5.2. A megrendelt Termék díját, valamint az ÁFA összegét a “rendelés tartalma” tartalmazza. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Termék díja és az ÁFA összege a válaszott fizetési módtól függően eltérő lehet. 

3.5.3. Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelt Termék díját kizárólag STRIPE fizetési rendszeren keresztül teljesítheti Szolgáltató részére.

3.5.4. Vásárló a Termék díjának sikeres kifizetése érdekében köteles a bankkártya adatait a Szolgáltató fizetési rendszerének megadni. 

3.5.5. Vásárló a megrendelés elküldését megelőzően köteles a megadott bankkártyadatok helyességét, pontosságát leellenőrizni. Vásárló tudomásul veszi, hogy a hibásan megadott bankkártyaadatból eredő kárért, hátrányért kizárólag ő felel. 

3.6. Adatbeviteli hibák javítása 

3.6.1. Vásárlónak a megrendelés során folyamatosan lehetősége van a megadott személyes adatok, így a számlázási adatok helyességét, pontosságát ellenőrizni, valamint hiba esetén azokat kijavítani.

3.6.2. A megrendelés menetében a Vásárló bármikor ellenőrizheti, módosíthatja az általa bevitt személyes adatokat.

3.6.3. Abban az esetben, ha Vásárló személyes adataiban a megrendelést követően változás történt, köteles azt e-mail útján Szolgáltató jelezni.

3.7. Termék megrendelése

3.7.1. A Termék megrendelését megelőzően Vásárlónak még lehetősége van a megrendelése tartalmát, annak végösszegét, valamint a megadott személyes adatok helyességét ellenőrizni.

3.7.2. Abban az esetben, ha Vásárló ellenőrizte a megrendelése tartalmát és a megadott adatokat is helyesnek gondolja, úgy Vásárló véglegesítheti rendelését  a „Megrendelés elküldése” ikonra kattintva.

3.7.3. Megrendelés elküldése ikonra kattintva Vásárló bankkártyájáról automatikusan levonásra kerül a megrendelés díja. 

3.7.4. Vásárló tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően a Termék megrendelésével ajánlattevőnek minősül.

3.8. Vásárlás visszaigazolása 

3.8.1. Sikeres megrendelés esetén Vásárló átkerül a Weboldal “köszönő oldalára”, amely tartalmazza a megvásárolt Termék linkjét és a megrendelés adatait.

3.8.2. Szolgáltató vállalja, hogy Vásárló részére a beérkező megrendelésről 48 órán belül visszaigazoló e-mailt küld, amely tartalmazza a megrendelés adatait és a megrendelt Mesterkurzus linkjét.  

3.8.3. A Felek közötti szerződés akkor jön létre, amikor a visszaigazoló e-mail Vásárló levelező rendszerében megjelenik.

3.8.4. Vásárló tudomásul veszi, hogy a visszaigazolt megrendelése a Weboldalon keresztül nem módosítható, bármilyen igény, kérés, változtatás – így a fizetési mód megváltoztatása – esetén köteles e-mail vagy telefon útján a megrendeléstől számított 24 órán belül felvenni a kapcsolatot Szolgáltatóval. 

3.8.5. Szolgáltató vállalja, hogy a fizetés teljesítésétől számított 14 napon belül elektronikus úton megküldi a számlát Vásárló részére. 

3.8.6. Amennyiben a vásárló előleg ellenében biztosítja a helyét a Kurzushoz, akkor a vásárlás időpontja az előleg számla kiállításának dátuma és az ÁSZF 5.2-es pontjában részletezett garanciák az előleg számla kiállításának időpontjától érvényesek.

4. Affiliate Partner 

4.1. Az Affiliate Partner köteles a Szolgáltató Weboldalán Affiliate Partneri fiókot létrehozni.

4.2. A fiók létrehozását követően a Weboldal egyedi linket generál Affiliate Patner számára. 

Affiliate Partner jogosult a generált linket saját oldalain megosztani, annak érdekében, hogy Szolgáltató Termékét népszerűsítse. 

Affiliate Partner tudomásul veszi, hogy a Weboldalt, illetve a Terméket kizárólag Szolgáltatóhoz méltó módon, Szolgáltató érdekét figyelembe véve ajánlhatja a saját oldalain, tilos a sértő, trágár, bántó tartalmak használata. 

4.3. Abban az esetben, ha harmadik személy Affiliate Partner egyedi linkjén keresztül vásárol a Weboldalon, úgy Szolgáltató a megvásárolt Termék nettó vételárának 10%-át visszatéríti Affiliate Partner számára. 

4.4. Affiliate Partner tudomásul veszi, hogy kizárólag akkor részesül a 10%-os visszatérítésben, ha harmadik személy az Affiliate Partner egyedi linkjén keresztül vásárol a Weboldalon. 

4.5. Affiliate Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy saját vásárlása esetén nem részesül a 4.3. pontban meghatározott pénzvisszatérítésben. 

4.6. Mind Szolgáltató, mind Affiliate Partner e-mail útján értesül az Affiliate Partner linkjén keresztül történő vásárlásról. 

4.7. Szolgáltató vállalja, hogy a jelen ÁSZF 5.2.3. pontjában rögzített 30 napos Kibővített garacia lejártát követően felveszi a kapcsolatot Affiliate Partnerrel az utalás részleteinek egyeztetése érdekében. 

4.8. Az Affiliate Partner által megadott személyes adatokat Weboldal a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatában foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezeli és tárolja. 

5. Vásárlói kifogás, elállás

5.1. Hibás teljesítés

5.1.1. Szolgáltató vállalja, hogy a Termék technikai hibától mentes.

5.1.2. Abban az esetben, ha Vásárló a megvásárolt Termékkel összefüggésben technikai hibát észlel, így különösen, de nem kizárólagosan a Termék hozzáférési linkjét nem tudja megnyitni, a Termékben szereplő videó anyagok nem elérhetőek, úgy azt köteles e-mail útján haladéktalanul jelezni Szolgáltató felé. 

5.1.3. Szolgáltató vállalja, hogy a vásárlói kifogás esetén, annak beérkezését követő 3 munkanapon belül válaszol, valamint a technikai hibát 6 munkanapon belül elhárítja. 

5.2. Elállás 

5.2.1. Vásárlót megilleti az elállás joga, amennyiben a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok szerint fogyasztónak minősül. Amennyiben Vásárló nem minősül fogyasztónak, úgy a jelen fejezet szerinti elállási jogot nem gyakorolhatja.

5.2.2. Vásárló az elállási jogát a Termék elérhetőségének linkjét tartalmazó visszaigazoló e-mail Vásárló e-mail rendszerében történő megjelenését követő 14 napon belül gyakorolhatja. 

5.2.3. Szolgáltató a jogszabályi kötelezettségén felül a megrendelést visszaigazoló e-mail Vásárló e-mail rendszerében történő megjelenését követő 30 napon belül kibővített elállási jogot (továbbiakban: Kibővített garancia) biztosít Vásárló részére (bővebben: https://szokebalazs.hu/30-napos-kibovitett-garancia/). 

Vásárló tudomásul veszi, hogy a Kibővített garanciális jogával kizárólag a Termék minőségi hibája esetén élhet. Szolgáltató az ilyen eseteket mindig egyedileg, az eset összes körülményeit figyelembe véve bírálja el.

Vásárló a Kibővített garancia érvényesítése érdekében köteles a határidőn belül felvenni a kapcsolatot Szolgáltatóval és részletesen megindokolni miért kíván elállni a szerződéstől. 

Szolgáltató jogosult a Vásárló által jelzett problémét orvosolni, tanácsokat, javaslatokat adni Vásárlónak. Abban az esetben, ha a minőségi hiba a Szolgáltató által nyújtott segítség után is fennáll, úgy Vásárló jogosult a Kibővített garanciális jogával élni. Szolgáltató a Kibővített garancia érvényesítésétől számított 14 napon belül visszafizeti a Termék árát Vásárló részére. 

5.2.4. Vásárló elállási jogának gyakorlása abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha az arra vonatkozó nyilatkozatát határidőn belül megküldi Szolgáltató részére.

5.2.5. Abban az esetben, ha Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél formájában a Szolgáltató e-mail címére ([email protected]). Ebből a célból Vásárló felhasználhatja jelen ÁSZF 1. számú mellékletében rögzített elállási nyilatkozat-mintát is.

5.2.6. Vásárló elállása esetén Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által vételárként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, amely visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.  Szolgáltató az ilyen eseteket egyedileg, az eset összes körülményeit figyelembe véve bírálja el.

6. Megrendelés módosítása, visszavonása 

6.1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a már megrendelt Terméket nem mondhatja vissza, kizárólag jelen ÁSZF 5.2. Fejezetében meghatározott elállási jogát gyakorolhatja.

6.2. Abban az esetben, ha Vásárló a már megrendelt Termék – így különösen, de nem kizárólagosan a fizetés módját – módosítani kívánja, úgy köteles haladéktalanul egyedileg e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Szolgáltatóval. Szolgáltató az ilyen igényeket egyedileg, az eset összes körülményeit figyelembe véve bírálja el.

7. Változtatás joga 

7.1. A Weboldalon és a Mesterkurzusban található tartalmak, információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szolgáltató fenntartja.

7.2. Szolgáltató nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a Weboldalon és a Mesterkurzusban naprakész információk szerepeljenek.

8. Felelősség 

8.1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Weboldalat saját felelősségére használhatja, azon kizárólag saját felelősségére vásárolhat. 

8.2. Vásárló tudomásul veszi, hogy kizárólag ő felelős a rendelés során megadott adatok, így különösen, de nem kizárólagosan a számlázási adatok helyességéért, pontosságáért.

8.3. Vásárló tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató jogosult a Vásárló pontatlan, hibás adatbeviteléből eredő kárát Vásárlóval szemben érvényesíteni.

 8.4. Szolgáltató nem felelős továbbá a Vásárló által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért, kárért, igényért.

8.5. Amennyiben Vásárló szándékosan hibás, pontatlan avagy valótlan adatokat ad meg vagy ilyen nyilatkozatot tesz, Szolgáltató jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni és valamennyi igényét Vásárlóval szemben érvényesíteni.

8.6. A Weboldalon található információk nem minősíthetők úgy, mint a Szolgáltató tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére. A Vásárló vállalja, hogy minden esetben előzetesen megbizonyosodik arról, hogy az általa követendőnek ítélt gondolatok saját esetére vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e.

8.7. Szolgáltató kizár a Mesterkurzus alkalmazásából, felhasználásából eredő, mindennemű – így különösen, de nem kizárólagosan a Vásárló által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.

8.8. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által ígért eredmény elérése kizárólag Vásárló tevékenységétől, hozzáállásától függ. 

8.9. Látogató, Feliratkozó és Vásárló tudomásul veszi, hogy a Weboldalon és a Mesterkurzusban külnöbözü linkek kerülhetnek elhelyezésre, amelyek más weboldalra mutatnak.

Szolgáltató kizárja felelősségét a más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban.

Látogató, Feliratkozó és Vásárló tudomásul veszi, hogy kizárólag ő felelős minden linkre kattintásért, az ott található tartalmak megnyitásáért. 

Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét minden olyan kárért, hátrányért, hibáért, amelyet a linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak.

9. Szerzői jogok 

9.1. A Weboldal, és a Weboldalon található tartalmak, a küldött hírlevelek szerzője (továbbiakban: Szerző): Szőke Balázs.

9.2. A Termék szerzői jogvédelem alatt áll, jogtulajdonos Doer Group Ltd. A Termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A Termék megrendelésével Vásárló nem jogosult a terméket továbbértékesíteni.

9.3. Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a Termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén Vásárló jogsértést követ el, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a Termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szeresét tartozik azonnali hatállyal Szerző részére megfizetni. 

9.4. A Weboldal, valamint a Weboldalon található tartalmak, így különösen, de nem kizárólagosan a Mesterkurzus teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Weboldalhoz és annak tartalmaihoz tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott.

9.5. A Weboldalon található tartalmak nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze, azok kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos.

9.6. A Weboldal mindenkori Látogatója, Feliratkozója és Vásárlója tudomásul veszi, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmakból, így különösen de nem kizárólagosan a Mesterkurzusból – idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet.

9.7. Jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a mellékletek és az abban foglalt tájékoztatások jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik.

10.2. Jelen ÁSZF 2019. 10. 01. napjától kezdődően hatályos.

Doer Group Ltd.

1. számú melléklet

Elállási nyilatkozatminta

Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót amennyiben fogyasztónak minősül az ÁSZF 5.2. pontja szerinti elállási jogát az alábbi nyilatkozat megtételével is gyakorolhatja:

Címzett: Doer Group Limited Company

székhely: Unit 22 Bulrushes Business Park, Coombe Hill Road, East Grinstead, RH19 4LZ

e-mail cím: [email protected]

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi Termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében: ………………………………..

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ……………………………………  

A fogyasztó neve: …………………………………………………

A fogyasztó címe: ………………………………………………………

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ………………………………

Kelt: ………………………

Címzett: Doer Group Limited Company

székhely: Unit 22 Bulrushes Business Park, Coombe Hill Road, East Grinstead, RH19 4LZ

e-mail cím: [email protected]

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: …………………………..……..

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ……………………………………  

A fogyasztó neve: …………………………………………………

A fogyasztó címe: ………………………………………………………

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ………………………………

Kelt: ………………………

2. számú melléklet

Panaszkezelésről, online vitarendezési platformról szóló tájékoztató

A Vásárló, mint fogyasztó a Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás 

Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Online vitarendezési platform

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot.

A fogyasztónak lehetősége nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáit ezen platformon keresztül rendezze egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU